logotyp
Login

Povinné informace

Informace o používaných cookies

Naše webové stránky používají technologii známou jako cookies pro ukládání malého množství dat do počítačů nebo zařízení našich návštěvníků. Soubory cookie jsou malé části textových dat, které lze ...

Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941 poskytování základního a středního vzdělávání

V souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a s Vyhláškou č. 442/2006 Sb. kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup ve znění změny 416/2008 Sb. zveřejňujeme informace o naší organizaci.


1. Oficiální název

Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941

Právní forma: příspěvková organizace
IZO: ZŠ 047607882
        SŠ 181079607

2. Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941 byla zřízena usnesením  Rady hl.m.Prahy č. 550 ze dne 3. 4. 2001 a sídlí na adrese Vachkova 941, Praha 10, 104 00. Zřizovací listina je ze dne 17..9. 2020 a nabyla účinnosti 1. 10. 2020. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená 17. 9. 2020 ze dne 1. 10. 2020 včetně dodatků.

Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování základního a středního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o základním a středním vzděláváním ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura
IČO: 61385450,  DIČ: CZ 61385450 

4. Kontaktní spojení
Doručovací adresa: Základní škola a Střední škola
                              Vachkova 941
                              104 00 Praha 10
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: přízemí školy, č.míst. 18

Úřední hodiny: 7.30 - 15.30h.
telefonní spojení:
ředitel školy: 267712710, 723046189, e-mail: reditel@zsassvachkova.cz
zástupce ředitele: 267712710, 777001449, e-mail: bartova@zsassvachkova.cz
hospodářka školy: 267713437, 771134042, e-mail: skola@zsassvachkova.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Informace o tom, které osobní údaje jsou o všech subjektech OÚ školou zpracovávány jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.

Mgr. Eva Šmídová
Moore Advisory CZ s.r.o
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
tel.: 731609403
email: consultant@moore-czech.cz

Adresa internetových stránek
webové stránky: www.vachkova941.cz

Datová schránka
ID datové schránky: p3hxjbd

 5. Případné platby lze poukázat

Účet pro platby: 289338319/0800 základní účet školy

Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty  (CZ61385450)

6. IČO
61385450

7. Plátce daně z přidané hodnoty
Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty
8.1 Seznam hlavních dokumentů
8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je možno nahlédnout:

8.1.2 Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (nahlížení může proběhnout formou částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout)

- kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků, popř. lékařské posudky (v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy)
- třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu (v listinné podobě v ředitelně školy)
- doklady o přijímání žáků a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování (v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy)
- záznamy z pedagogických rad (v listinné podobě v ředitelně školy)
- plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních (v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy)
rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě u ředitele školy


8. 2 Rozpočet
Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy, www.praha.eu.

9. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a na webových stránkách školy, www.vachkova941.cz.
10. Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu, prostřednictvím DS nabo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Předpisy
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na strákách Ministerstva školní, mládeže a tělovýchovy.

11.2 Vydané právní předpisy
Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

12. Úhrady za poskytování informací
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace činí:
1.
Kopírování černobílé na kopírovacích strojích
Formát A4 jednostranný……………………………………….…………1,50 Kč/A4
Formát A4 oboustranný………………………………………….……….2,00 Kč/A4
Formát A3 jednostranný…………………………………….…….………2,50 Kč/A3
Formát A3 oboustranný…………………………………….…….….……3,00 Kč/A3
2.
Tisk na tiskárnách PC
Formát A4 na laserové tiskárně…………………………….…………2,00 Kč/A4
Formát A4 na ostatních tiskárnách.………….…….…………….…2,50 Kč/A4
3. Kopírování na magnetické nosiče
CD……………..……………………………….………..……………….……..…50,00 Kč/1ks
4.
Jiné kopírování a filmování
Video………………………………………..……………………………dle skutečných nákladů
5.
Za odeslání informace
Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku
6. Další věcné náklady
Dle formy poskytované informace
7.Osobní náklady
Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu………………………………........……………………..150,00 Kč/hod.
8. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.
9. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma.

 


12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13. Licenční smlouvy
Škola nemá licenční smlouvy.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Na webových stránkách školy, odd.8.1.1


                                        Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci
Osnovu a popisy úkonů orgánů veřejné moci dle § 2 vyhlášky č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy naleznete na Portálu veřejné správy.


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Vachkova, škola praktická a speciální
Domů
Praktická škola jednoletá
Základní škola speciální
Základní škola
Přípravná třída

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign